Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Mózesné Szikora Gabriella Hilda ev.
Adatkezelő címe: 2711 Tápiószentmárton, Kiss János út 23.
Adatkezelő e-mail címe: szikora.hilda@olcsoetelreceptek.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 30/330 79 76
Adatkezelő adószáma: 69058020-1-33 Közösségi adószám: HU69058020
/továbbiakban mint Adatkezelő/
Honlap: https://olcsoetelreceptek.hu

Adatkezelő nem kezel olyan adatot, mely adatvédelmi tisztviselő közreműködését tenné szükségessé.

Adatkezelési tájékoztató célja:
A tájékoztató célja, hogy rögzítse a https://olcsoetelreceptek.hu weboldal által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és adatkezelési politikáját. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében (GDPR) meghatározott elvárásoknak.

Az érintettek előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII törvény is előírja.

Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a https://olcsoetelreceptek.hu weboldalán.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok kezelése mindenben megfelel többek között, de nem kizárólag az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek:

1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet);
2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
5. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
6. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
7. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Alapfogalmak:

„adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
„személyes adat”: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.;
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Vásárlóink, felhasználóink, látogatóink adatai többféle módon kerülhetnek a birtokunkba: személyes adatok a honlapokon történő megrendelés, vásárlás vagy szolgáltatás nyújtása, illetve feliratkozás során.

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés:
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma jogszabályi feltételekkel tárolhatók.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, cég/szervezet esetén egy kapcsolattartó neve
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Ha a terméket nem a vásárló viszi, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot/postai szállítást veszünk igénybe.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó /futárcég, Magyar Posta/ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Ha Ön engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és információt, hírlevelet küldjenek az Ön részére, akkor további adatkezelés is keletkezik az Ön hozzájárulása alapján:

A hírlevél-küldéssel, eDM levélküldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb információkról, ajánlatokról, eseményekről, kedvezményekről, szolgáltatásokról. (Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a hírlevélben nemcsak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.) Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatfeldolgozó nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, azokért az adatközlő vállal felelősséget. Adatkezelő a megadott személyes adatokat valósnak és helyesnek fogadja el, és úgy tekinti, hogy adatközlő jogosult a személyes adatok megadására, ameddig ennek ellenkezője bizonyítást nem nyer.
A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím. A feliratkozás külön megerősítéssel (opt-in) történik, ennek időpontját, IP-címét és feliratkozási országát.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás, opt-out), a megadott személyes adatok törlésének kéréséig. (A feliratkozásra történő külön megerősítés (opt-in) elmaradása esetén egy hónap, ezt követően újbóli feliratkozás szükséges.)

A kapcsolati űrlappal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
A kapcsolati űrlap esetében az adatkezelés célja az, hogy a kapcsolatfelvétel okával kapcsolatban tájékoztatást, választ adjunk.
A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének okára adott tájékoztatás, válasz megadásáig.

Emailen, telefonon keresztül történő megkereséssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az emailen, telefonon keresztül történő megkeresés esetében az adatkezelés célja az, hogy a kapcsolatfelvétel okával kapcsolatban tájékoztatást, választ adjunk.
A kezelt adatok köre:
Emailes megkeresés esetén név és e-mail cím, telefonon történő megkeresés esetén név és telefonszám. A telefonos beszélgetést nem rögzítjük.
Az adatkezelés időtartama:
Az emailben vagy telefonon történt kapcsolatfelvétel okára adott tájékoztatás, válasz megadásáig.

A megrendeléssel, regisztrációval együtt járó adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni), illetve ezáltal biztosítható a megrendelés rögzítése, visszaigazolása, teljesítése, a tanfolyami felülethez történő hozzáférés.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, számlázási nevet, címet, szükség estén adószámot, illetve a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. A gyogynovenytanfolyam.com weboldalon felhasználónév és jelszó, valamint a felvett tanfolyamok adatainak kezelése történik.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Tárhelyszolgáltatás:
MikroVPS Kft.
9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
Telefon: 94/200-210
Email: support@mikrovps.hu
Adatkezelés: https://www.mikrovps.net/eu/about-us/privacy-policy https://www.mikrovps.net/hu/gtc (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

Emailek fogadása és küldése:
Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:

Billingo (Octonull Kft.)

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz, a számlák minden adatához, illetve vásárlóink emailcíméhez a számlák elektronikus továbbítása céljából.)

Adatkezelési tájékoztató: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A hírlevélre feliratkozás:
MAILERLITE UAB
Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania
info@mailerlite.com
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/privacy-policy
(Hozzáférés a feliratkozó nevéhez, email címéhez.)

Jetpack: Hozzászólások spam ellenőrzése, Gravatar profilkép használata
Automattic Inc.
60 29th Street #343 San Francisco, CA 94110, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://automattic.com/privacy/
(Hozzáférés a látogatás adataihoz, a felhasználó által megadott névhez, email címhez, kommenthez, IP címhez és egy böngészőazonosító karakterlánchoz. Gravatar használata esetén egy személytelenített, az email címből előállított kódolt karakterlánchoz.)

Facebook-oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, profilképéhez, kommentjéhez.)

Facebook-pixel:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie, név, profilkép.)

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Pinterest megosztás gomb:
Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország
Adatkezelési tájékoztató: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Instagram:
Adatkezelési tájékoztató: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Twitter:
Twitter International Company
Attn: Privacy Policy Inquiry
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRELAND
Adatkezelési tájékoztató: https://twitter.com/en/privacy
(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: MAILERLITE UAB
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: Paupio g. 46 11341 Vilnius, Lithuania
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég mailcíme: info@mailerlite.com
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó megnevezése: Jelenleg nincs.
Az adatfeldolgozó székhelye:
Az adatfeldolgozó telefonszáma:
Az adatfeldolgozó e-mail címe:
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatbiztonsági intézkedések
Papír alapon kezelt adatok biztonságát adatkezelő úgy védi, hogy harmadik személy (illetéktelenek) ne férjenek hozzá.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Harmadik országba továbbítás
Egyedüli nem európai uniós országként az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás a weboldalról. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart. Az Automattic szerződésbeni záradék révén felel meg a GDPR-nek (https://automattic.com/privacy/).

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Sütik – cookie-k

A süti (ún. „cookie”, továbbiakban: „süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak helyeznek el a számítógépére. A sütik számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására szolgálnak. A sütik információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A süti használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető.
A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó Sütit a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Miért használunk sütiket?
Weboldalunk sütiket használ, amelynek célja
• látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,
• weboldalunk fejlesztése,
• ügyfél és felhasználói élmény növelése,
• statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,
• célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.

A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A Cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A Cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A olcsoetelreceptek.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a olcsoetelreceptek.hu webhelyén.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A honlapok által használt cookie-k főbb jellemzői:
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatásos tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzített az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés cookie: Az opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
1. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/window-internet-explorer-delete-managecookies
2. Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
3. Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sütik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
4. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor Ön bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver, a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el az Ön számítógépén. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről, funkciójáról ezen az oldalon kaphat tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-címet névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, ezért nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik (pl. új munkamenetet kezd a felhasználó).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ, amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetései összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet keres fel. Erről bővebb információt itt talál.

A weboldalon marketingcélokból Facebook konverziómérő pixelt is használunk. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. Bővebb információt a Facebook sütikről ezen az oldalon talál.
Amennyiben a blogon kommentel, a hozzájárulásával a weboldal süti segítségével eltárolja nevét és email címét, hogy egy következő látogatás alkalmával már ne kelljen újra begépelnie (ehhez be kell pipálni a checkboxot).

Hírlevélszoftverünk többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, Twitter) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube-videó) is sütit helyezhetnek el az Ön gépén.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
– a tájékoztatáshoz való jog,
– visszavonás joga
– hozzáféréshez való jog
– az adatok helyesbítéséhez való jog,
– az adatok törléséhez való jog,
– adathordozhatósághoz való jog,
– korlátozáshoz való jog
– az adatok zárolásához való jog,
– a tiltakozás joga,
– adatvédelmi incidensről történő tájékoztatáshoz való jog.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön jogosult arra, hogy az ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amennyiben az adatkezelés jogellenes, de ön a törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ön igényli azt.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira, szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

Jogorvoslati lehetőségek (panaszhoz való jog)
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (weboldal: http://www.naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor jogosult a jövőre vonatkozóan egyoldalúan, az érintettek hozzájárulása nélkül módosítani azzal, hogy ha az adatkezelési cél módosul, abban az esetben az érintettek külön hozzájárulásával kezelhetőek a korábban megadott személyes adatok az újabb, módosult adatkezelési célra. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató az olcsoetelreceptek.hu weboldalon elérhető.

Érvényes: 2019. január 1-jétől

Korábban érvényben volt adatkezelési tájékoztató itt érhető el.